Polityka prywatności

Polityka Prywatności w Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp.k.

  

 • 1. Wstęp

 

Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Biotec Lasers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1, 80-172 Gdańsk, KRS 0000594417, NIP 9571060112, REGON 221525852.

 

 • 2. Obowiązek informacyjny

 

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

 

 1. Administratorem Twoich danych jest Administrator (opisany powyżej), z którym możesz się kontaktować pod adresem biuro@biotecpolska.pl we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

 1. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych:

 

W odniesieniu do danych zawartych w formularzu kontaktowym lub innych danych kontaktowych przekazanych przez Ciebie, jesteśmy uprawnieni do ich przetwarzania na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu kontaktu nadal będziemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania potrzeby archiwizacji.

 

Ciążą na nas również obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z RODO, np. związane z realizacją zgłaszanych do nas żądań osób, których dane dotyczą. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Jeżeli zawarłeś z nami umowę, wówczas cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych został przekazany w odrębnym dokumencie przy zawarciu umowy.

 

III. Odbiorcy danych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom i współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, księgowe, prawne i doradcze. Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane właściwym organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar UE/EOG), za wyjątkiem danych związanych z korzystaniem z narzędzi portali społecznościowych (Facebook). Dane te mogą być przesyłane na serwery administratorów tych portali znajdujące się w USA. Podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych w ramach porozumienia EU-US-Privacy-Shield (więcej informacji na www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 

 1. Twoje prawa:

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następuję prawa:

 

 1. Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, a także prawo do ich sprostowania.
 2. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli: (a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
   
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora – wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora danych.
 6. Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

 

W celu skorzystania z powyższych praw wyślij żądanie na adres e-mail: biuro@biotecpolska.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 

VI – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz prawie do cofnięcia zgody

 

Podanie przez Ciebie danych w formularzu kontaktowym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu skontaktowania się z nami. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta – możesz nas poinformować o cofnięciu zgody wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@biotecpolska.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Podanie przez Ciebie innych danych, np. danych związanych z zawartą umową, może być obowiązkowe. Szczegółowo poinformujemy Cię o tym w odrębnej klauzuli przekazanej przy zawarciu umowy.

 

 • 3. Ciasteczka

 

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej www.biotecpolska.pl akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez nasz serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu.
 2. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano stronę internetową (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ją odwiedzał) i jakie jej użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało na stronie).
 3. Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  2. statystycznym,
  3. przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 4. Będziemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 6. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania użytkownika jako zalogowanego.
 7. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze strony internetowej, w tym danych na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam strony internetowej, usprawnienia działania strony internetowej za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki strony internetowej, zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących ich preferencji.
 8. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez stronę internetową z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Twojej przeglądarki, jednakże wówczas strona internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.

 

 • 4. Narzędzia statystyczne i logi

 

 1. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie internetowej oraz sposobu korzystania ze strony internetowej. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze stroną internetową tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzystasz, o IP Twojego komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 3. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na stronie internetowej oraz występowania błędów, które uniemożliwiają Twoją identyfikację.

 

 • 5. Portale społecznościowe

 

Posiadamy nasz fanpage na portalu Facebook. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych na tym portalu jest Facebook. Jeżeli jednak wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), stajemy się również administratorem Twoich danych osobowych obok Facebooka. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Twoich interakcji z nami na Facebooku nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności, np. sam poprosisz o kontakt mailowy za pośrednictwem Facebooka